Surat Keterangan Bagi Waris


SURAT KETERANGAN BAGI WARISYang bertanda tangan di bawah ini kami para ahli waris dari Alm .......... yang telah meninggal dunia pada ......................... yang juga anak/ahli waris dari ................., meninggalkan sebidang tanah, terletak pada Buku Desa Persil 35 D.III C. 651 luas ±  ......... da.
Pada hari ini, Senin 18 Januari 2010 kami para ahli waris dari ................... telah sepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada saudara kami :
Nama                 :   .................................
Umur                 :              tahun
Pekerjaan           :   .....................
Alamat              :   Desa .........................
Kecamatan .............. Kabupaten ..............

Demikian Surat Keterangan bagi waris ini kami buat dengan akal sehat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan cara kekeluargaan. Dan apabila dikemudikan hari timbul permasalahan akan kami selesaikan secara kekeluargaan pula dan didasari oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.


Mengetahui
Kepala Desa ..............           Yang menerima Waris           Ahli Waris Yang Lain

                                                                                                1.  ..........................................

                                                                                                2.  ..........................................

(.............................)               (........................................)        3.  ..........................................

                                                                                                4.  ..........................................

                                                                                                5.  ..........................................

                                                                                                6.  ..........................................


Saksi-saksi

SEKDES                         KASUN                    KAUR BANG          KETUA RT. 015/004
(...............................)             (........................)            (..........................)          (..........................)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar