Surat Kuasa Pengambilan Dana BLT

SURAT KUASAYang bertanda tangan dibawah ini :

Nama          :   
Pekerjaan    :   
Alamat        :    Desa ............. RT.       RW.  
Kecamatan ................ Kabupaten ..........................

Dengan ini saya memberi Kuasa kepada ........................................ untuk mengambil Dana BLT tahun ................

Demikian untuk menjadikan periksa.
Yang diberi Kuasa                         Yang memberi Kuasa

____________________                  _____________________


Tidak ada komentar:

Posting Komentar