Surat Kuasa Membantu Proses Peralihan Hak TanahSURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :
Ahli waris dari ………….. bin ………………. (alm)

No
Nama
Alamat
Umur
Status
Tanda Tangan
Keterangan
1.
……………
………..

Anak
1.


2.
……………
………..

Anak

2.

3.
……………
………..

Anak
3.


4.
……………
………..

Cucu

4.

5.
……………
………..

Anak
5.


6.
……………
………..

Anak

6.


Memberi Kuasa kepada Saudara kami :               
Nama                 :      ……………………
Alamat              :      ……………………
Umur                 :      ……………………
Pekerjaan           :      ……………………

Untuk membantu terlaksananya proses Peralihan Hak Tanah persil 78 A/n Tanah ……………… c No. ……. DIII LUAS ……. Ha. Kepada saudara …………….

Demikian Surat Kuasa ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                                                   ……………, ………………..
                       Mengetahui,                                                              Yang diberikan Kuasa
          Kepala Desa ……………….            …………………………..                                                     ……………………
Tidak ada komentar:

Posting Komentar