Surat Kuasa Pengambilan EmulemenSURAT KUASA

 
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                               :     ……………………
Tempat, Tanggal Lahir                    :     ……………………
NIPKM                                           :     ……………………
Kedudukan                                     :     PUST/PJL Stasiun ………………

Memberikan Kuasa kepada :

Nama                                               :     ……………………
Tempat, Tanggal Lahir                    :     ……………………
NIPKM                                           :     ……………………
Kedudukan                                     :     PUST Stasiun ……………………

Untuk mengambil emulemen bulan Februari 2010.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat, untuk dapat dipergunakan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

 
……………, ………………
                                                                                    Yang Memberi Kuasa
Yang diberi Kuasa

 

……………………….                                                     ………………………….

 Mengetahui
Kepala Stasiun ………………
……………………….  


Tidak ada komentar:

Posting Komentar