Surat Kuasa Pengambilan Pinjaman di KSPSURAT KUASA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama              :   
NIK                :   
Alamat            :   
Pekerjaan        :   

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama              :   
NIK                :   
Alamat            :   
Pekerjaan        :   

Untuk mengambil pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam …………….. dengan Jaminan 1 (satu) BPKB Roda 2 (dua) dengan data :

Merk/ Type     :   
Tahun              :   
No. Rangka     :   
No. Mesin       :   
No. Polisi        :   
No. BPKB      :   
A.n BPKB      :   

Demikian surat kuas ini di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.


                                                                                                              …………….., ………
                    Yang menerima Kuasa                                                      Yang memberi Kuasa,                         ……………….                                                                 ……………….Tidak ada komentar:

Posting Komentar