1/23/2017

Surat Lamaran Kerja sebagai Tenaga Medis + CV

                                                                                                        Bojonegoro, 16 April 2013
                                                                                                        Kepada,
Perihal : Lamaran Pekerjaan                                                  Yth. Bapak/ Ibu Personalia
                                                                                                        POLIKLINIK MPS PADANGAN
                                                                                                        Di Padangan


Dengan Hormat
Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama                              :    ………………………………
Tempat/Tgl. Lahir          :    ………………………………
Agama                            :    Islam
Pendidikan Terakhir       :    DIII Kebidanan
Alamat                           :    Jl. ………………………………
                                            ………………………………

Dengan ini saya mengajukan permohonan jika sekiranya berkenan. Saya ingin mengabdikan diri sebagai tenaga medis di Poliklinik MPS Padangan. Sesuai dengan pendidikan yang saya miliki.
Terkait dengan hal tersebut diatas sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
1.      Fotokopi Ijazah dan Indek Prestasi yang telah di Legalisir
2.      Fotokopi SIB yang telah di Legalisir
3.      Daftar Riwayat Hidup
4.      Fotokopi KTP
5.      Surat Pengalaman Kerja
6.      Surat Keterangan Sehat
7.      Pas foto berwarna ukuran 4 x 6  (2 lembar)

Demikian permohonan saya buat dan atas terkabulnya permohonan ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon


………………………………

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama Lengkap                :   ………………………………
Jenis Kelamin                  :   Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir           :   Blora, ………………………………
Agama                             :   Islam
Status                              :   Menikah
Alamat                            :   Jl. ………………………………
                                            ………………………………
Telepon                           :   ………………………………

RIWAYAT PENDIDIKAN
1.      SD                    :    SDN 2 Balongsari,                                      Lulus          TH. 1998
2.      SMP                 :    SMPN 2 Banjarejo,                                     Lulus          TH. 2001
3.      SMA                :    MAN Blora,                                                Lulus          TH. 2004
4.      AKADEMI     :    AKBID RAJEKWESI Bojonegoro            Lulus          TH. 2008


PENGALAMAN KERJA
Bidan di RBP NU Cepu Mulai 02 Januari 2009 / 31 Maret 2011

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Hormat Saya,
Pemohon


………………………………


logoblog